budujemy zaufanie
w audycie
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI
PLAYWAY S.A.
ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ
31 GRUDNIA 2021 R.
Poznań, 29 kwietnia 2022 r.