Image is not available
Image is not available
Image is not available
merc2
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Publiczna oferta akcji

Szanowny Inwestorze!

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat pierwszej publicznej oferty akcji PlayWay S.A., w tym z:

Czego dotyczy oferta?

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 1.200.000 akcji, w tym:

 • nie więcej niż 600.000 akcji nowej emisji,
 • nie więcej niż 600.000 akcji sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.

W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą nowe akcje.

Dlaczego przeprowadzamy publiczną ofertę akcji?

Grupa PlayWay S.A. dotychczas rosła w sposób organiczny, reinwestując wypracowane zyski w produkcję nowych gier i powiększanie liczby zespołów deweloperskich. Publiczna oferta akcji wpisuje się w strategię dynamicznego rozwoju Grupy. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać około 35 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność marketingową i promocję nowych produktów, inwestycje w projekty spółek zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich, odkup udziałów lub akcji spółek zależnych oraz na inwestycje w projekty zespołów istniejących oraz zespołów wewnętrznych Grupy. Inwestowanie w pozyskiwane i istniejące zespoły deweloperskie jest elementem strategii Grupy.

Cele emisyjne w szczegółach

 • od 4 mln do 6 mln zł na działalność marketingową i promocję nowych produktów Emitenta, w tym około 2,5 mln zł na marketing zapowiedzianej produkcji Agony oraz około 1,4 mln zł na działalność marketingową związaną z kolejnymi wydaniami z serii Car Mechanic Simulator;
 • od 14 mln do 15 mln zł na inwestycje w projekty Spółek Zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich;
 • od 3 mln do 4 mln zł na odkup udziałów lub akcji Spółek Zależnych;
 • od 9 do 10 mln zł na inwestycje w projekty zespołów istniejących w ramach Grupy.

Do kogo kierujemy ofertę?

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych.

Akcjonariat PlayWay

Założyciel i Prezes Spółki, Krzysztof Kostowski, posiada 50% akcji w kapitale zakładowym. Pozostałe 50% akcji posiada fundusz ACRX Investments Limited.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 6.000.000 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 18,2 % udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 18,2% głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu PlayWay S.A. po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji 1)

 we2

1) Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów.

Harmonogram

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji PlayWay S.A.

26 września 2016 r. publikacja prospektu emisyjnego
26 września 2016 r. publikacja aneksu do prospektu określającego cenę maksymalną
27 września – 5 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
29 września – 6 października 2016 r. budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6 października 2016 r ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
7 – 11 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
12 października 2016 r. przydział Akcji Oferowanych
około tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

Zapisy na akcje

Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 27 września do 5 października 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach 16 domów maklerskich, a także za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich.

Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje PlayWay S.A.:

Zasady składania zapisów na akcje przez inwestorów indywidualnych:

 • Zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 60.000 akcji. Zapisy są składane po cenie maksymalnej.
 • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Zapisy są składane po cenie maksymalnej
 • Zapisy mogą być składane bezpośrednio w POK-ach, faksem, telefonicznie albo przez Internet – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają domy maklerskie przyjmujące zapisy.
 • Zapłata za akcje musi zostać dokonana w momencie składania zapisu – Inwestor powinien zapewnić środki na pokrycie pełnej wartości zapisu (iloczyn ceny maksymalnej i liczby akcji, na które opiewa zapis). Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom do 12 października br.

PlayWay Spółka Akcyjna - siedziba rejestrowa ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa, Polska

design by: pawelkrol.it