Image is not available
Image is not available
Image is not available
merc2
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

14 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji PlayWay serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii I. 18 października 2016 r. podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia akcji i PDA do obrotu giełdowego, zgodnie z którą pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 19 października 2016 r.

Dywidenda

Zarząd Spółki zamierza regularnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym gdy spełnione łącznie zostaną dwa warunki:
a_ planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku;
b_ po wypłacie dywidendy w kasie Spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki.

Polityka dywidendowa Spółki na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
- osiągnięty przez Spółkę zysk netto;
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w tym głównie inwestycje w nowe zespoły deweloperskie.

W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, Zarząd kierując się maksymalizacją wartości akcji, może w poszczególnych latach rekomendować odmienny poziom dywidendy od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej.
Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem Spółki, w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia, które nie jest związane rekomendacją Zarządu. Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie na poziomie niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej.

Mając powyższe założenia na uwadze Zarząd Spółki po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 2,38 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 15 708 000 zł.

Ład korporacyjny

Zarząd:
Krzysztof Kostowski - Prezes Zarządu
Jakub Trzebiński - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Mateusz Zawadzki -Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kojecki - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej
Aleksy Uchański - Członek Rady Nadzorczej
Radosław Mrowiński - Członek Rady Nadzorczej


PlayWay Spółka Akcyjna - siedziba rejestrowa ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa, Polska

design by: pawelkrol.it