Konkurs PlayWay SA z PJWSTK

Konkurs PlayWay SA z PJWSTK

PJWSTK. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.
Najlepsza niepubliczna wyższa szkoła informatyczna w Polsce.
www.pjwstk.edu.pl

Regulamin konkursu na najlepszy projekt gry komputerowej

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na najlepszy projekt gry komputerowej

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. Organizatorami Konkursu są:

- firma PlayWay S.A., ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa,

- Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

zwani dalej „Organizatorami".

4. Konkurs trwa od dnia 01.06.2011 r. do dnia 10.07.2011r.

5. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu, na którego podstawie wyprodukowana zostanie gra komputerowa.

6. Osoba, zwana dalej „Uczestnikiem", biorąc udział w konkursie zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Uczestnikiem konkursu jest student lub absolwent PJWSTK, który w terminie od dnia 01.06.2011r. do dnia 10.07.2011r. prześle na adres: konkurs@play-way.com swoją propozycję projektu gry komputerowej.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość projektów gier komputerowych.

3. Zgłaszając swój projekt do udziału w konkursie Uczestnik obowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz swój adres email.

4. Tematyka gry komputerowej jest dowolna.

5. Projekt gry powinien zawierać:

- scenariusz na min. 1000 znaków,

- tematykę gry - prezentację świata gry, w którym będzie można uczestniczyć (tzw. „klimat", środowisko gry, jej umiejscowienie na osi czasu: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, rodzaj świata: fantazy, sci-fi, inny)

- ukierunkowanie na gatunek gry: strategia, ekonomia, RPG, inny, wraz z opisaniem wątków, które go wybijają,

- mechanizmy rządzące grą wraz z zależnościami pomiędzy poszczególnymi elementami (schemat rozgrywki),

- propozycję wykorzystania w grze określonych technologii, propozyję platform (PC/telefoy/konsole), na które projekt może zostać zrealizowany

- analizę własnego projektu: jego zalety, ale także ewentualne wady; niezwykle ważne są także czynniki decydujące o innowacyjności - czym gra ma się różnić od innych istniejących aktualnie na rynku.

- wstępną wycenę projektu (maksymalnie 100 000 zł)

6. W konkursie będą brały udział wyłącznie projekty spełniające założenia regulaminowe określone w pkt 4. Projekty nie spełniające wymagań nie będą oceniane.

7. Przesłane projekty nie będą zwracane. Przesłane projekty nie przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy nie przejmują praw autorskich do nadesłanych projektów.

8. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę - w przypadku wygrania konkursu – na nieodpłatne, pisemne przeniesienie na firmę Play Way SA prawa własności i autorskich praw majątkowych do zwycięskiego projektu gry. Odmowa nieodpłatnego, pisemnego przeniesienia na firmę Play Way SA prawa własności i autorskich praw majątkowych do zwycięskiego projektu oznacza rezygnację z udziału w konkursie i pozbawia Uczestnika prawa do nagrody.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.07.2011r.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie wyłaniania zwycięscy konkursu i nie przyznania nagrody za zwycięstwo w konkursie, jeżeli żaden z nadesłanych projektów, biorąc pod uwagę oczekiwania Organizatorów, ich doświadczenie w produkcji gier komputerowych oraz szerokie rozpoznanie rynku gier, nie będzie odpowiedni do wyprodukowania na jego podstawie gry komputerowej.

11. Decyzja Organizatorów o przyznaniu nagrody, jak również decyzja uznająca, że nie będzie przyznana nagroda, jest ostateczna.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.play-way.com.

§ 3 Ocena projektów

1. Oceny prac będą dokonywali jurorzy wyłonieni spośród przedstawicieli firmy PlayWay oraz kadry PJWSTK.

2. Każdy z jurorów wyda własny, niezależny od innych werdykt.

3. Juror nie ma obowiązku oddania swojego głosu na każdy projekt, może więc powstrzymać się od oddania głosu, jeżeli uzna to za stosowne – wówczas przy wyliczaniu oceny końcowej liczba jurorów zostanie pomniejszona.

4. Werdykt jurora jest ostateczny i niepodważalny.

5. Na ocenę projektu składać się będzie suma punktów uzyskana za poszczególne elementy zgłoszonego projektu:

- scenariusz i tematyka gry – maksymalnie 25 punktów

- wyszczególnione charakterystyczne cechy gry, odrózniające ją od innych gier (innowacyjność) – maksymalnie 25 punktów

- sposób rozgrywki – maksymalnie 25 punktów

- opis planowanych technik wykorzystanych do przyszłego tworzenia gry, możliwe platformy oraz wycena – maksymalnie 25 punktów

6. Ocena końcowa projektu stanowi sumę ocen wystawionych przez jurorów, podzielona przez liczbę jurorów.

7. W przypadku gdy kilka projektów zdobędzie identyczną liczbę punktow, o ostatecznej kolejności zdecydują Organizatorzy.

8. Wyniki konkursu będą opublikowane do dnia 20.07.2011 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu opublikowania wyniku o maksymalnie 30 dni wskutek działania sił wyższych lub dużej liczby zgłoszeń.

§ 4 Nagrody

1. Autor zwycięskiego projektu gry komputerowej otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł.

2. Nagrodą dodatkową dla autora zwycięskiego projektu jest możliwość zlecenia realizacji zwycięskiego projektu autorowi oraz zgromadzonemu przez niego zespołowi. W tym przypadku firma Play Way SA zapewnia finansowanie projektu na podstawie przedstawionej w projekcie wyceny.

3. Jeśli przedstawiona w projekcie wycena będzie nieadekwantna do realnych kosztów realizacji projektu, zarówno firma Play Way SA, jak i autor zwycięskiego projektu mogą negocjować wielkość budżetu przeznaczonego na realizację gry.

4. W przypadku niewykonania projektu autor zobowiązuje się zwrócić firmie PlayWay SA wszystkie zaliczki wypłacone na potrzeby realizacji projektu.

5. Wszystkie autorskie prawa majątkowe do rozporządzania gotową grą i wykorzystania gotowej gry na wszystkich polach eksploatacji związanych w szczególności z ich utrwalaniem i z rozpowszechnianiem przechodzą na firmę Play Way SA. Autorowi zwycięskiego projektu, który zrealizował projekt, przysługuje wówczas udział w zyskach ze sprzedaży gotowej gry w wysokości nie mniejszej niż 10%.

6. Laureat konkursu o wygranej powiadomiony zostanie pocztą elektroniczną na adres email wskazany w zgłoszeniu do konkursu. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie www.play-way.com.

7. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

8. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w zgłoszeniu do konkursu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania lub odwołania konkursu.

2. Biorąc udział w Konkursie każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

3. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@play-way.com.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub zaginione z przyczyn losowych.

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.play-way.com oraz w siedzibach Organizatorów.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.play-way.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia projektów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

8. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

9. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających w niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10. Niniejszy regulamin w sposób całościowy określa zasady konkursu.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.